Program nauczania

Edukację przedszkolną opieramy na programie „TROPICIELE" wydawnictwa WSiP. W pracy
z trzy - i czterolatkami program wprowadza nową jakość w wychowaniu przedszkolnym: za pomocą fascynujących zabaw, które angażują ciało i zmysły, ćwiczy spostrzegawczość, skupienie, słuch i mowę. Przedszkolaki już od najmłodszego wieku przygotowują się do pisania i czytania, a wyjątkowy program wychowawczy wzmacnia ich odporność psychiczną i pomaga w integracji z grupą.

Pięcio- i sześciolatki program ten wdraża praktycznie do nauki pisania i czytania. Część cyklu stanowi także materiał wychowawczy „Porozmawiajmy o emocjach i uczuciach”, który pozwala skutecznie kształtować dojrzałość społeczno-emocjonalną dzieci.

W założeniach programowych główny nacisk położony został na aktywność dziecięcą w różnych jej obszarach: społecznym, językowym, poznawczym, artystycznym, ruchowym i zdrowotnym,
co skorelowane zostało z obszarami edukacyjnymi zaproponowanymi przez MEN w podstawie programowej.

Edukacja językowa

Uznajemy, że w nauce języka obcego najważniejsza jest systematyczność, dlatego codziennie prowadzimy lekcje angielskiego. Naszym celem jest skuteczne przygotowanie dzieci do kontynuowania nauki języka na późniejszych etapach edukacji. Program realizowany jest w każdej grupie, od 2- do 6-latków.
Oprócz codziennej edukacji realizujemy zajęcia ukierunkowane tematycznie, są to np. logiczne gry zespołowe, warsztaty, projekty edukacyjne. Edukacja językowa w grupach dzieci starszych obejmuje także naukę czytania i pisania zgodnie z założeniami glottodydaktyki, sprawdzonym systemem nauki opracowanym przez językoznawcę, prof. dra hab. Bronisława Rocławskiego.

Anglojęzyczny nauczyciel aktywnie uczestniczy w codziennych wydarzeniach z życia przedszkola. Jego zadaniem jest również otwarcie dzieci na zjawiska kulturowe świata anglojęzycznego – przedszkolaki poznają tradycje Halloween, Christmas czy St. Patrick's Day, poznajemy tradycje i kulturę krajów anglojęzycznych.

Przedszkolaki poprzez interaktywne zajęcia i zabawy obejmujące takie tematy, jak kultura, tradycje, kulinaria czy muzyka, poszerzają swoje horyzonty oraz zaspokajają jakże naturalną dla tego wieku ciekawość. Uczą się, że to, iż ludzie posiadają różne kolory skóry, mówią innymi językami bądź też zostali wychowani w innej kulturze, to naturalna 
i piękna część rozmaitości tego świata. Ponadto w dzieciach kształtowana jest ciekawość języków obcych oraz umiejętność ich przyswajania, tak ważna już od najmłodszych lat. Uczą się także tolerancji, kształtują w sobie postawy otwartości i akceptacji tego, co inne, a przy tym świetnie się bawią! Świat przestaje mieć dla nich granice.

Pracujemy w oparciu o kursy j. angielskiego: POCKETS, MY LITTLE ISLAND wydawnictwa PERSON LONGMAN oraz BEBOP wydawnictwa McMillan.

 

Profilaktyka logopedyczna

W ćwiczeniach logopedycznych wspieramy prawidłowy rozwój mowy dzieci. Profilaktyka logopedyczna jest skorelowana z programem edukacji językowej i stanowi jej uzupełnienie.

Poprzez atrakcyjne dla dzieci zabawy kształtujemy poprawne nawyki związane z sytuacją mówienia. Indywidualne podejście do każdego dziecka umożliwia nam dokładne zdiagnozowanie potrzeb i dobór ćwiczeń przynoszących najlepsze efekty.

Specjalista logopeda na początku każdego roku przedszkolnego przeprowadza badania przesiewowe, wskazując rozwiązania korygujące. Wszystkie dzieci uczestniczą w grupowych zabawach logopedycznych. Na prośbę rodziców umożliwiamy terapię indywidualną w godzinach pracy przedszkola.

 

Warsztaty psychologa

W KRAINIE MAGII dzieci otaczane są opieką sprawowaną przez doświadczonego psychologa, który: realizuje indywidualną obserwację diagnostyczną, prowadzi konsultacje z nauczycielami oraz rodzicami, współtworzy systemy motywacyjne funkcjonujące w przedszkolu, uczestniczy w procesie opracowywania arkuszy obserwacyjnych
i diagnozy dzieci za ich pomocą, przede wszystkim jednak prowadzi grupowe zajęcia ogólnorozwojowe według programu autorskiego, których tematyka dotyczy emocji i zagadnień społecznych.

 

 

Rytmika

Zajęcia rytmiczne to przede wszystkim nauka poprzez wspólną zabawę, która prowadzona jest tak, aby zdobywanie wiedzy kojarzyło się dziecku z przyjemnością.

Specjalnie skonstruowane zajęcia rytmiczne zawierają w sobie różny dobór ćwiczeń z elementami wyrabiania sprawności fizycznej, uwrażliwienia na zmiany zachodzące w muzyce, oswajania
z zagadnieniami muzycznymi, ilustracjami ruchowymi do piosenek, elementami tańca towarzyskiego, tańca grupowego oraz relaksacją przy muzyce i muzykoterapią.

 

Edukacja matematyczna

Stosujemy program zwany „Dziecięcą matematyką”, który wprowadza dzieci w świat królowej nauk.

Według programu istotą wspomagania rozwoju jest mądrze organizowany proces uczenia się dzieci. Dlatego najważniejsze są ich osobiste doświadczenia. To dzięki nim dziecięcy umysł tworzy pojęcia
i umiejętności. Doświadczenia są specjalnie dobrane i korzystnie dostosowane do potrzeb dziecka, dzięki czemu przyczyniają się
do rozwijania jego myślenia i hartowania odporności emocjonalnej.

Dzieci w czasie atrakcyjnych zabaw dydaktycznych oraz codziennych czynności zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie:
orientacji przestrzennej, mierzenia długości, ważenia,
liczenia, począwszy od liczenia przedmiotów, poprzez liczenie
na palcach, aż do sprawnych obliczeń w pamięci,
zapisywania działań matematycznych (cyfry, znaki),
rozwiązywania zadań z treścią.i Sherborne oraz "Dziecięcej matematyki" Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej.

 

Edukacja artystyczna

Oferujemy pełną gamę zajęć artystycznych (warsztaty plastyczne, techniczne, rytmikę, taniec towarzyski), podczas których każdy przedszkolak odnajdzie swoją pasję.

Zależy nam przede wszystkim na rozwijaniu indywidualnych talentów
i predyspozycji, wyrażaniu własnych uczuć językiem sztuki, pobudzaniu wyobraźni, kształtowaniu twórczej inwencji dziecka
i sprawności manualnej. Wzbudzamy w dziecku zainteresowanie sztuką poprzez poznawanie różnorodnych środków wyrazu artystycznego.

Często organizujemy wyjazdowe spotkania ze sztuką, np. do teatru. Dzieci biorą udział w przedstawieniach i koncertach, dzięki którym oswajają się z publicznymi występami i zasadami autoprezentacji.
Dostarczamy naszym podopiecznym akcesoria, materiały, narzędzia
i środki do swobodnej aktywności plastycznej, muzycznej oraz teatralnej.

 

Profilaktyka stomatologiczna

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego prowadzimy grupową i indywidualną edukację zdrowotną. Dzieci uczą się prawidłowego czyszczenia ząbków, szczotkują je po każdym posiłku, uczestniczą w warsztatach dotyczących zasad właściwej higieny jamy ustnej.

Nasi podopieczni co pół roku poddawani są kontroli stomatologicznej. Rodzice otrzymują pisemną informację nt. stanu uzębienia swoich pociech.

 

Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej oraz korekcyjnej realizowane w KRAINIE MAGII, wpływają na sprawność fizyczną naszych dzieci oraz korygowanie złych nawyków związanych z nieprawidłową postawą czy płaskostopiem.

Gimnastyka korekcyjna jest skierowana głównie do dzieci w wieku przedszkolnym nie wymagających jeszcze postępowania rehabilitacyjnego, Kompensacja, czyli zapobieganie i korektywa - leczenie wchodzą w skład edukacji zdrowotnej i ruchowej zawartej
w programach wychowania przedszkolnego.

 

 

Taniec

Zajęcia taneczne (taniec towarzyski i nowoczesny) zwiększają świadomość własnego ciała, poprawiają koordynację, wzmacniają kondycję, rozwijają mięśnie i uelastyczniają ciało. Pozwalają zgromadzić pozytywną energię jednocześnie korygując postawę
i ucząc elegancji ruchów.

Taniec jest sposobem wyrażania siebie oraz okazywania swoich uczuć i emocji. Raz w tygodniu przedszkolaki z KRAINY MAGII tańczą pod okiem profesjonalnego instruktora.